05.01.2009 Interpelacja - Utworzenia w Koninie Centralnego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Interpelacja w sprawie: Utworzenia w Koninie Centralnego Parku Przemysłowo-Technologicznego  

 

 

Konin 2009-01-05

  
Jan Urbański

Radny Miasta Konina


Pan

Kazimierz Pałasz

Prezydent Miasta Konina

Plac Wolności 1
62-500 Konin

 
 

 

  

 

Interpelacja
 

 

 Dotyczy: Utworzenia w Koninie Centralnego Parku Przemysłowo-Technologicznego   

 

Zarówno Konin jak i powiat koniński to makroregion, którego gospodarka oparta jest w zdecydowanej mierze na dużych zakładach przemysłowych sektora energetyczno-wydobywczego oraz hutniczo-maszynowego. W ostatnich latach w obrazie gospodarczym regionu następują zdecydowane zmiany. Procesy restrukturyzacyjne, stała konieczność obniżania kosztów, oraz dostosowywanie firm konińskich do warunków konkurencji gospodarczej, powodują i będą powodowały wzrost bezrobocia oraz powstawanie wolnych zasobów infrastrukturalnych na terenie miasta. Przykładem takich obszarów na terenie miasta są m.in.:

 

  • Janów, Marantów, zwałowisko Międzylesie po KWB Konin,
  • tereny i infrastruktura po Cukrowni Gosławice.
  • Maliniec, tereny Huty Aluminium po likwidacji Elektrolizy
  • tereny Polmosu po jego przypuszczalnej likwidacji itp.
     

 

Wszystkie te tereny, wraz z infrastrukturą na nich leżącą, spełniają warunki powstania parków przemysłowo-technologicznych. Zgodnie z definicją „ ...park przemysłowo - technologiczny jest to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz ze znajdującą się na nich infrastrukturą pozostałą po restrukturyzowanych lub likwidowanych przedsiębiorstwach oraz inne dołączone do nich nieruchomości..”

Panie Prezydencie. Mając na uwadze konieczność stymulacji rozwoju miasta i regionu, aktywizacji gospodarczej mieszkańców, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Konina oraz konieczność tworzenia nowych miejsc pracy, wnioskuję o podjęcie przez Pana działań, zmierzających do utworzenia w Koninie Centralnego Parku Przemysłowo Technologicznego. Jednocześnie wnioskuję o zintensyfikowanie działań leżących po stronie miasta, mających na celu powstanie Konińskiego Inkubatora Technologicznego.

Koniński Centralny Park Technologiczny powinien zostać utworzony przy udziale środków z Unii Europejskiej (WRPO na lata 2007-2013). W powyższej sprawie przeprowadziłem wstępne rozmowy z przedstawicielami niektórych konińskich instytucji otoczenia biznesu. Instytucje zadeklarowały swój udział w przedsięwzięciu.

  
Z poważaniem:

Jan Urbański


You have no rights to post comments