28.01.2008 Interpelacja w sprawie zmian w systemie zarządzania, oraz konkursu.

Interpelacja w sprawie: Wprowadzenia w Urzędzie Miasta Konina nowych modeli zarządzania projektami inwestycyjnymi i pracą urzędu oraz zainicjowanie przez Prezydenta Miasta,   niewygasającego konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną z wykorzystaniem funduszy unijnych.

     

      Konin 2008-01-23

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Prezydent Miasta Konina

62-500 Konin,

Plac Wolności 1

 

Jan Urbański

Radny Miasta Konina

 

 

Interpelacja

 

W sprawie: Wprowadzenia w Urzędzie Miasta Konina nowych modeli zarządzania projektami inwestycyjnymi i pracą urzędu oraz zainicjowanie przez Prezydenta Miasta,   niewygasającego konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną z wykorzystaniem funduszy unijnych.

 

W związku z możliwościami pozyskania w najbliższych latach, pozabudżetowych środków finansowych w ramach np. Programów Operacyjnych, dużymi zadaniami inwestycyjnymi stojącymi przed Zarządem Miasta oraz koniecznością stałego doskonalenia metod pracy urzędu, proszę o  analizę możliwości wprowadzenia w pracy Urzędu Miasta Konina alternatywnych modeli zarządzania. Temat wstępnie poruszałem na Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej. Rozwijając go dalej, proponuję wprowadzenie w zarządzania urzędem i projektami inwestycyjnymi zastosowanie poniższych modeli:

 

W zakresie zarządzania Urzędem Miasta - model zarządzania przez określenie celów

 

Zarządzanie przez cele, jest metodą zarządzania zorientowaną na wynik, która doskonale może sprawdzić się w dalszym usprawnianiu pracy urzędu. Najistotniejszą cechą tego modelu, jest wyznaczanie przez kolejne szczeble kierownictwa, indywidualnych celów pośrednich, ściśle związanych z realizacją zadań strategicznych w zakresie rozwoju miasta oraz doskonalenia pracy urzędu. Zgodnie z tym modelem zarządzania, przełożony wspólnie z podwładnym, w sposób systematyczny ustala dla niego cele oraz rozlicza go z ich realizacji. Ta metoda zarządzania, umożliwiając bieżącą kontrolę realizacji celów, które muszą należeć do strategicznego obszaru decyzyjnego Prezydenta, powinna usprawnić planowanie strategiczne oraz operacyjne, umożliwiając jednocześnie poprawę oceny efektywności zarządzania i pracy urzędników.

 

W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych - model zarządzania projektem

 

W modelu tym  powołuje się kierowników projektów, których zadaniem jest uzyskanie  konkretnego efektu. W naszym przypadku  efektem będzie realizacja poszczególnych zadań lub grupy zadań wynikających z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Przede wszystkim tych zadań, na które istnieją możliwości pozyskania środków pozabudżetowych, pochodzących np. z Programów Operacyjnych. Kierownik, biorąc pełną odpowiedzialność za  realizację projektu, dobiera zespół kompetentnych współpracowników, z pośród pracowników Urzędu, może skorzystać również z pracowników nie zatrudnionych w urzędzie np. absolwentów czy studentów PWSZ w Koninie wybranych w drodze konkursowej. Kierownicy poszczególnych projektów wyłaniani w drodze konkursu, powinni charakteryzować się umiejętnościami prowadzenia negocjacji oraz  budowania i kierowania sprawnie funkcjonujących zespołów. Istotną cechą kierownika projektu powinna być również umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
Efektem pracy kierownika, powinno być kompleksowe przygotowanie procesu inwestycyjnego wraz z przygotowanie źródeł jego sfinansowania.

 

Wnioskuję jednocześnie, o wprowadzenie przez Prezydenta Miasta Konina, stałego corocznego konkursu dla studentów konińskich uczelni. Konkurs powinien wyłaniać najlepszą pracę dyplomową, której tematem będzie, konkretny projekt wykorzystania dla potrzeb miasta Konina, możliwości wynikających z programów i funduszy pochodzących ze źródeł unijnych. Autor najlepszego projektu (pracy dyplomowej) w ramach nagrody głównej, powoływany byłby na Kierownika realizującego ten projekt. Wprowadzenie konkursu powinno spowodować większą integrację młodzieży z miastem oraz problemami samorządowymi, da jednocześnie możliwość doboru najlepszych kadr do zarządzania miastem w przyszłości.

 

 

                                                                                         Jan Urbański


You have no rights to post comments